Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 december 2016

Algemene beschouwingen D66 Amsterdam-West

Dinsdag 13 december 2016 vonden de algemene beschouwingen plaats van Stadsdeel West. Hieronder vindt u de gehele tekst zoals fractievoorzitter Piet Rietman deze uitsprak.

 

 

We bespreken vanavond de gebiedsplannen zonder de bijbehorende financiële keuzes, dus ik zal het bij de hoofdlijnen houden. En die hoofdlijnen zijn voor D66, ik heb het wellicht al eens genoemd de laatste drie jaar: duurzaamheid, democratisering, deregulering. Een groenere openbare ruimte, meer en betere participatie, en meer ruimte geven aan ondernemers en bewoners. In de drie jaar dat we hier aan gewerkt hebben is er veel veranderd in West. Een grotendeels autonome ontwikkeling, los van de politiek. Je ziet het aan de huisprijzen, aan het overbieden, en de korte tijd dat woningen te koop staan. Maar bijvoorbeeld ook aan het winkel- en horeca-aanbod: hoeveel pop-upzaken met wifi zijn er in een straat, versus hoeveel kebabzaken? Worden we geholpen door een barman, of een barista? Kun je gewoon “een biertje” bestellen, of krijg je dan de vermoeiende tegenvraag “Welke van onze 47 speciaalbieren wilt u?” Nu zal D66 gentrificatie niet snel tot het kwaad bestempelen, maar laat ik het zo zeggen: wat verlang ik soms naar kebab of naar een Heineken van de tap.

Gentrificatie is niet goed of slecht – maar een middel, een redelijk onbeheersbaar middel – om buurten mee te veranderen. Om verloedering of leegstand mee te bestrijden en buurten mee te mengen. Bos en Lommer, bijvoorbeeld, mag best wel wat meer op Oud-West gaan lijken, maar Oud-West hoeft wat D66 betreft niet op Oud-Zuid te gaan lijken, of Bloemendaal. Ergens is een juiste balans. Een kebab-koffiebar-ratio van 1 op 1, of desnoods van 2 op 1 of 1 op 2, maar als er van de ene categorie er 10 zijn en van de andere 0, is een buurt uit balans. D66 kiest er als pragmatische partij voor om te zeggen: gentrificatie waar nodig. En durft het ook te zeggen als het niet meer nodig is, zoals we ook afgelopen jaar hebben gezegd dat, hoewel er in West meestal wel wat middenhuur bij kan en sociale huur er af, in Oud-West de ondergrens bereikt is. Daar zou je juist moeten zoeken naar mogelijkheden om sociale huur toe te voegen.

De middenklasse verdwijnt – terwijl een middenklasse cruciaal is voor het niveau van kansengelijkheid in een stad. Een verdwijnende middenklasse haalt de solidariteit onderuit. Zien we elkaar nog staan, op straat, aan het schoolpein, in de publieke ruimte? Blijft er plek in de stad voor lage en middeninkomens? Het antwoord op die vraag is vanuit Stadsdeel West in ieder geval: ja. Kijk bijvoorbeeld naar de middenhuur die we realiseren op de Brediuslocatie, in het ING-gebouw. Kijk bijvoorbeeld naar Bos en Lommer, waar veel maatregelen in de gebiedsplannen zich richten op het bestrijden van armoede. Daar spreekt veel ambitie uit – we zijn blij dit te lezen. D66 wil hierbij specifiek aandacht vragen voor jongeren die opgroeien in armoede. Het uitgangspunt van D66 is radicale kansengelijkheid, dat geldt voor jongeren maar bijvoorbeeld ook voor statushouders. D66 steunt de opvang van statushouders in het schoolgebouw op de Admiraal de Ruijterweg 410 en vraagt het Dagelijks Bestuur welke specifieke maatregelen er worden genomen om deze mensen in contact te laten komen met hun buren?

Ook in Oud-West/De Baarsjes is er, hoewel daar ook heel veel goed gaat, sprake van hardnekkige armoede in sommige gebieden. Enkele maatregelen die D66 wil belichten zijn: 1) laagdrempelige inloopspreekuur in De Baarsjes door vrijwilligers, 2) extra voorzieningen voor ouderen, 3) armoedepreventie voor jongeren en alleenstaanden in Oud-West. D66 ondersteunt de acties die hierbij worden ingezet in de Jan Maijenbuurt en de Borgerbuurt.

In Westerpark zijn de bewoners zeer tevreden en er is sprake van een bovengemiddeld veilige buurt. Echter ook in Westerpark is er sprake van eenzaamheid en relatief veel bewoners met een GGZ-problematiek. Goed dat dit DB hiervoor maatregelen neemt, zoals financiële salons, buurtwerkplaatsen en het versterken van netwerken voor bewoners met een GGZ-achtergrond.

Inmiddels is West aardig op stoom met het vormgeven van de dragende samenleving en het realiseren van een diverse basisvoorzieningen in de wijken. Een hoofdtaak van de bestuurscommissies! Dit leidt tot minder beroep op 1e en 2e lijns zorg. Geheel in lijn met waar D66 al drie jaar op hamert: eerst welzijn, dan zorg! Investeren in welzijn voorkomt uitgeven aan zorg. Het Dagelijks Bestuur houdt het AB hiervan op de hoogte middels een viermaandelijkse memo. D66 zou graag zien dat er weer meer lijn komt in deze memo, zodat we als AB meer grip hebben op het onderwerp, en heeft daarvoor een motie in voorbereiding.

Op het gebied van de openbare ruimte ziet D66 dat bewoners steeds meer eigenaar worden van hun leefomgeving. Initiatieven van bewoners en de inzet van het stadsdeel gaan wat D66 betreft hand in hand. Sámen zorgen we voor schone straten, onderhouden parken en leefbare buurten. Goede voorbeelden zijn het zelfbeheer van postzegelparken en de online verkiezing voor het ontwerp van de fietserstunnel in de Spaarndammerbuurt. De afvalaanpak in West, waarbij bewoners containers adopteren, dient wat D66 betreft als een mooi voorbeeld voor de rest van de stad. Om als stadsdeel nog meer ruimte te bieden voor bewoners zal D66 moties indienen voor het vergroten van de zichtbaarheid van containeradoptanten.

Het versterken van bewonersparticipatie is volgens D66 van cruciaal belang voor de werking van de lokale democratie. De afgelopen periode zijn hierin grote stappen gezet met online tools, een motie voor het eenduidig monitoren van participatie en het ‘Stadsdgesprek’ in samenwerking met de Bellamybuurtbeweging. Om een vervolg te geven aan dit bewonersforum, zal D66 een motie indienen om in 2017 ook in de overige gebieden bewonersfora te laten plaatsvinden. Daarnaast dient D66 een motie in om de arcade in de Kinkerstraat middels een online verkiezing van een mooi ontwerp te voorzien. Dit alles heeft voor D66 natuurlijk tot doel om te zorgen voor een mooiere omgeving voor bewoners. Vandaar ook dat we een volgend jaar niet twee, maar 10 leefstraten mogelijk willen maken.

De snelle ontwikkelingen zorgen ook voor flinke druk op de leefbaarheid van de openbare ruimte. Het bewonersforum in de Bellamybuurt heeft de winst laten zien van goed contact tussen stadsdeel, bewoners onderling en ondernemers. Een aantal van de eerder aangekondigde moties voor dit gebied, is een rechtstreekse vertaling van de ideeën die zijn aangedragen door bewoners; wat ons betreft hét voorbeeld van hoe de bestuurscommissie en na 2018 de adviesraad kan werken.

In de komende jaren zal het contact tussen bewoners en overheid nog gelijkwaardiger, nog minder politiek moeten worden. De stadsdelen blijven daar een rol in spelen. Díe onderwerpen die het sterkst leven bij bewoners van West – gentrificatie, armoede, een leefbare openbare ruimte – moeten daarom het meest op de voorgrond. Deze gebiedsplannen zijn wat dat betreft een goed begin.