Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 november 2017

Algemene beschouwingen 2018

Lees hieronder de Algemene Beschouwingen zoals door fractievoorzitter Piet Rietman uitgesproken bij de behandeling van de Gebiedsplannen op 28 november 2017

 

We hebben de afgelopen jaren veel resultaten geboekt. En als ik ‘we’ zeg bedoel iedereen die zich inzet voor West, vanuit politiek, maatschappelijk middenveld of anders. Samen maken we forse keuzes. Voor een autoluwe openbare ruimte, voor middenhuur op de Brediuslocatie. Tegen bebouwing van binnentuinen of van het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Dat zijn gedurfde en goed onderbouwde keuzes geweest die nog decennia te zien zullen zijn, letterlijk.

Misschien is die zichtbaarheid wel de reden dat we ons er op richten. Wij discussiëren vaker over het fysiek domein dan over wat dan ook, media willen schrijven over hotels, bewoners keren zich tegen bierfietsen. Maar veel is ook onzichtbaar, althans voor wie gepriviligeerd genoeg is om het niet te hoeven zien.

Van blikken, ondertonen, sociale codes en ingeslepen patronen … tot aan geweld. Of het nu gaat om gender, kleur of geaardheid: op een veelheid van manieren wordt ongelijkheid benadrukt en in stand gehouden. Onbewust, of uit gewoonte. Op scholen, in gezinnen, op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven. De snelweg bij Dokkum is niet de enige plek waar de vooruitgang wordt tegengehouden. We moeten ook kijken naar onze eigen stad.

Zo is D66 weliswaar blij met het feit dat in de gebiedsplannen uitgebreid aandacht is voor vrouwenemancipatie en participatie. Maar gendergelijkheid vraagt ook om het betrekken van mannen. Als wij willen dat vrouwen meer participeren op de arbeidsmarkt en in het publieke domein, zullen we mannen ook moeten bewegen om bijvoorbeeld meer zorgtaken op zich te nemen of ten minste geen barrières op te werpen voor vrouwen wanneer vrouwen voor meer participatie kiezen. Als wij willen dat vrouwen veilig en zonder intimidatie over straat kunnen zullen we ons juist op mannen moeten richten. Landelijk doet een organisatie als Emancipator dat en in Nieuw-West bijvoorbeeld een club genaamd Daadkr8.

D66 pleit er niet voor om geld dat nu is begroot voor vrouwenemancipatie uit te geven aan beleid dat zich op mannen. Wel pleiten we voor extra budget voor emancipatieprojecten die zich richten op mannen (1). En in aanvulling op het DB dat in antwoord op onze schriftelijke vragen zegt straatintimidatie onderdeel te maken van de straatcoachacademie, dienen we een motie in voor een uitgewerkte agenda tegen seksuele intimidatie in het eerste kwartaal van 2018 (2). Voor het geval dit niet uit bestaande budgetten kan willen we hier extra middelen voor reserveren bij deze gebiedsplannen.

Punt 3. De Roze Agenda. In de Voortgangsrapportage Roze Agenda van het COC wordt geconcludeerd dat het certificaat van de Roze Loper voor verzorgingshuizen niet altijd goed geïmplementeerd is. Daarbij wordt  speciale aandacht gevraagd voor vooral de kwetsbare groep senioren die tussen wal en schip dreigen te raken. We dienen daarom een motie in om in de Roze Agenda de ouderenzorg en thuiszorg te ondersteunen met concrete maatregelen in samenwerking met belangenbehartigers, verenigingen en zorgverleners.

  1. We willen verder invulling geven aan de ambitie om mogelijkheden te bieden aan asielzoekers en statushouders om in contact te komen met hun buurt en buren. Het onderlinge contact versterkt saamhorigheid en sociale veiligheid in de buurt, stimuleert integratie en participatie van asielzoekers en statushouders en vergroot het draagvlak bij Amsterdammers in West voor een barmhartig asielbeleid.
  2. We willen zeker weten dat de ambities, de kennis en het netwerk dat we met Stay West en Vrij West hebben opgebouwd, niet op de één of andere manier het kind van de rekening worden bij de overgang van bestuurscommissie naar stadsdeelcommissie en horen daar graag de reactie van het DB op.
  3. We ondersteunen de extra maatregelen die het DB wil nemen om kinderen in armoede te helpen, en natuurlijk de maatregelen om zzp’ers die in armoede leven bekender te maken met het voorzieningenaanbod. We vragen ons af of het misschien een idee is om onze ervaringen als West met het voorzieningenaanbod en met name de extra armoedegelden nog eens duidelijk te delen met de centrale stad. Er komt weer een collegevorming aan dus dit is het moment om namens West duidelijk te maken welke voorzieningen onmisbaar zijn en eventueel ook waar er geld op de plank blijft liggen.
  4. Ook binnen het domein economie moet geld niet op de plank blijven liggen of eenzijdig aangewend worden voor bijvoorbeeld winkeliersverenigingen. We dienen een motie in om deze gelden aan te wenden voor bijvoorbeeld branchering en verduurzaming.
  5. We willen kijken hoe we het succes van de Stem van West verder kunnen verspreiden dan alleen Centrum, Noord en Nieuw-West. We horen graag van het DB of zij daar voor zichzelf een taak ziet en zo ja, hoe.
  6. We zullen een motie indienen om kinderen- en hun ouders te betrekken bij het duurzaamheidsbeleid.

10. We overwegen een motie voor het versterken van de biodiversiteit in West, bijvoorbeeld door te investeren in waterkwaliteit.