Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

Vacature penningmeester

Penningmeester

D66 Amsterdam West is op zoek naar een nieuwe penningmeester. D66 Amsterdam West is een actieve deelafdeling met ruim 700 leden. We gaan aan een fantastische campagnetijd beginnen waar wij hard campagne gaan voeren om achtereenvolgens in de Tweede Kamer, de gemeenteraad en het stadsdeel West de grootste te worden. De nieuwe penningmeester zal zorg dragen voor alle onze verenigingsfinanciën, maar ook meedenken en doen aan campagnes in ons stadsdeel. Het bestuurslid wordt door de algemene ledenvergadering voor drie jaar in functie gekozen.

 

Profiel penningmeester

De penningmeester beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in zijn handelen. Hij is bovenal een integer bestuurder. De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen. Hij is de portefeuillehouder bedrijfsvoering en daarmee financieel verantwoordelijk voor de afdeling en alle daarmee samenhangende contracten. De penningmeester bepaalt samen met de medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de deelafdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

 

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Vertegenwoordigt de afdeling en D66 en stuurt op een verantwoord, sober en doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon;
 • Kan financiële besluiten onderbouwen en aan de ADV uitleggen;
 • Vertaalt politieke onzekerheden (als nieuwe verkiezingen) in nieuwe financiële reserveringen/voorzieningen;
 • Is bekend met de (wettelijke) regelingen ten opzichte van geoormerkte gelden en let op de juiste besteding hiervan;
 • Is kritisch ten opzichte van uitgaven en zorgt ervoor dat mede bestuursleden dat ook zijn;
 • Is in staat het beleidsplan van het bestuur om te zetten in financiële consequenties;
 • Stelt een financieel jaarverslag op;
 • Is verantwoordelijk voor een juiste dekking van de uitgaven (financieel management) bijvoorbeeld d.m.v. een kascontrolecommissie;
 • Is verantwoordelijk voor een gedegen financiële onderbouwing van het beleidsplan;
 • Maakt een inzichtelijke begroting die gedekt wordt door een activiteiten-/beleidsplan;
 • Stuurt de goedgekeurde jaarrekening op naar het Landelijk Bureau;
 • Beheert de geldmiddelen en bankpassen en verricht betalingen aan rechthebbenden;
 • Stelt een afdrachtregeling op voor politiek vertegenwoordigers en voert deze na vaststelling in de ADV uit;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen

 

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardig: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgericht: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

 

Procedure

Heb je interesse in deze vacature of heb je nog vragen? Mail dan naar de Voorzitter Sijmen Mülder (voorzitter@d66amsterdamwest.nl). Tot 27 januari 23:59 uur is het mogelijk je CV en motivatiebrief aan te leveren. Een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden maakt deel uit van de procedure. Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66. Tijdens de deelafdelingsvergadering van 4 februari 2021 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden via een stemming bepalen welke kandidaten tot het bestuur toetreden.