Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuursplan 2016 -2017 D66 afdeling Amsterdam West

Doel (wat willen we bereiken)
Een partij die zorg draagt voor bestaande leden, deze leden uitdaagt om actief te zijn voor de D66 en nieuwe leden aan zich weet te binden. Leden kunnen deelnemen aan activiteiten die inhoudelijk en sociaal interessant zijn. Leden kunnen invloed uitoefenen op de activiteiten en de politieke stellingname van de fractie in de deelraad.

 • Een partij die ertoe doet in het stadsdeel. Met tegenwoordig de grootste fractie en bestuursdeelname onder leiding van D66 is de uitgangspositie goed om D66-beleid in het stadsdeel te realiseren. Het is primair aan de fractie en de voorzitter van het dagelijks bestuur om deze uitgangspositie te verzilveren. Het bestuur van de afdeling ondersteunt hen hierin door de fractie te faciliteren, de D66 koers in het vizier te houden en het contact tussen leden en fractie te waarborgen.
 • Een afdeling die een bijdrage levert aan de gehele partij. Door een actieve deelname aan campagnes, door deelname aan de interne discussie binnen D66, door als ambassadeur van D66 naar buiten te fungeren en door voor de leden een prettige basis te zijn om passief of actief deel te nemen aan de politiek. Dit doen we onder meer door actief in de wijken diverse bijeenkomsten te organiseren in samenwerking met de fractie.

Activiteiten (wat gaan we daarvoor doen)

Bestuur intern

 • Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden: Willem Jansen (voorzitter), Martijn de Rooij (vicevoorzitter politiek), Erwin Daalhuisen (penningmeester), Hans Dijksman (secretaris) en Maartje Oome (communicatie). Omdat in deze bestuursperiode verschillende bestuursleden vertrekken, en om enthousiaste leden te activeren, zoeken we actief naar geschikte kandidaten om diverse bestuursfuncties in de toekomst op te vullen. De eerste twee functies die vrijkomen, zijn die van voorzitter en penningmeester. De volgende functie is algemeen bestuurslid: over het organiseren van evenementen en vrijwilligerscoördinatie.
 • Bestuursvergaderingen zijn eenmaal per maand, meestal op de eerste zondag van de maand. Vaste agendapunten zijn: algemene zaken, financiën, bijeenkomsten (bijvoorbeeld ALV’s), communicatie en nieuws van de fractie.
 • We houden contact met de Amsterdamse afdelingen (o.a. via voorzittersoverleggen, penningmeesteroverleggen en secretarisoverleggen) en werken samen waar dat nodig en nuttig is. Vooral met de aanpalende stadsdelen (afdelingen) werken we actief samen.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat we ons bestaand afdelingsprogramma bij verschillende situaties onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld bij verkiezingen. 
 • Financiën
   • De inkomsten van de afdeling bestaan uit bijdragen van de afdeling Amsterdam en afdrachten van de politiek vertegenwoordigers uit stadsdeel West. Een klein deel hiervan kan gedurende het jaar worden uitgegeven, met name aan activiteiten voor leden en communicatie. Het merendeel wordt gespaard vooral ten behoeve van de komende verkiezingscampagne voor de gemeente en de bestuurscommissie.
   • De controle van de jaarrekening gebeurt door de Kascommissie. Zij voert de controle uit van de jaarrekening van de afdeling.

   Evenementen en ledenactiviteiten

     • Tweemaal per jaar wordt een ALV gehouden. Tijdens de ALV wordt ook het nieuws uit de fractie door de fractie besproken en uitgelegd. De ALV’s worden door de secretaris voor het gehele jaar gepland, rekening houdend met evenementen, deelraadsvergaderingen, activiteiten van de afdeling Amsterdam, enz. Van iedere ALV wordt een beknopt verslag gemaakt, waarop in ieder geval de genomen besluiten vermeld worden.
     • We streven ernaar om bij elke ALV een gemeenteraadslid, een politiek assistent, enzovoort, uit West te vragen om aanwezig te zijn en over hun werk te vertellen. Op deze manier maken we ook met actieve mensen uit de stad een koppeling.
     • We organiseren regelmatig een Café West. We streven ernaar om dit elke maand te organiseren, maar we willen vooral een kwalitatief goede bijeenkomst organiseren. Dit kan ook betekenen dat we minder vaak een Café West organiseren. Deze bijeenkomst is bedoeld om contact te onderhouden met onze (nieuwe) leden en niet leden, om D66 standpunten uit te dragen en discussies te voeren over zaken die van belang voor het stadsdeel en D66 zijn.
     • Om nieuwe leden te betrekken bij de afdeling, organiseren regelmatig bijeenkomsten zoals een Nieuwjaarsborrel of een Zomerborrel.
     • Een keer per drie maanden nemen we contact op met nieuwe leden om hen te vragen of en hoe ze betrokken willen worden bij de afdeling en hen uit te nodigen voor nieuwe bijeenkomsten.
     • We willen diverse bijeenkomsten organiseren om de verantwoordelijkheden en taken van de nieuwe bestuurscommissie uit te leggen aan onze leden. Wat kunnen zij verwachten van de nieuwe bestuurscommissie? We willen de fractie en de stadsdeelvoorzitter actief betrekken bij deze activiteiten om aan leden (en niet leden) duidelijk te maken wat de meerwaarde is van D66 als coalitiepartner in de bestuurscommissie.

   Politiek

      • De vicevoorzitter Politiek woont de fractievergaderingen bij, zorgt voor communicatie tussen bestuur (indirect leden) en de fractie, vertegenwoordigt inbreng vanuit bestuur (en indirect de leden) bij de fractie, houdt het functioneren van de fractie in het oog en ondersteunt deze waar nodig.
      • Het bestuur wil het leden mogelijk maken hun deskundigheid in dienst van de fractie te stellen en invloed uit te oefenen op de politiek van D66. In aanvulling op de stedelijke ‘kennisgroepen’ (activiteit van bestuur centrale stad mede t.b.v. de bestuurscommissies, geen inmenging van ons), streven we naar een of twee (tijdelijke) werkgroepen die zich inhoudelijk bezig houden met een specifiek onderwerp dat politiek actueel is, dit in nauwe samenwerking met fractie.
      • We stimuleren leden om ideeën of initiatieven voor de stadsdeelpolitiek naar voren te brengen, met de fractie te bespreken en te bekijken of uitvoering wenselijk en mogelijk is.
      • Eenmaal per jaar organiseren we een bijeenkomst waar de fractie in gesprek gaat met de (niet)leden. Er wordt een terugblik gegeven op het voorgaande jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Dit wordt georganiseerd tijdens de Café West bijeenkomsten.

   Communicatie en campagne

      • Maandelijks ontvangen leden de e-mail nieuwsbrief. Dit is het medium om leden te informeren over wat bestuur en fractie doen. De nieuwsbrief valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Onderdeel van de nieuwsbrief zijn de bijdragen van de fractie. Andere media die ingezet worden, zijn bijvoorbeeld Facebook en Twitter.
      • We organiseren eenmaal per maand een spreekuur in een bepaalde wijk. Dit wordt in samenwerking met de fractie georganiseerd. Dit organiseren we om actief bewoners te betrekken bij zaken die hun buurt aangaan. De inhoudelijke thema’s worden mede bepaald door de fractie. Zij leveren een actieve bijdrage aan deze spreekuren.
      • We geven aan de afdeling Amsterdam door welke activiteiten we organiseren, zodat deze in de Amsterdam Mail worden opgenomen.
      • Ook de website valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hier worden de activiteiten aangekondigd, verslag gedaan van acties en activiteiten, en verder wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat de fractie hierop actief is (blogs, tweets, bijdragen aan debatten, verslag bezoeken, enz.).
      • Waar mogelijk draagt de afdeling bij aan de permanente campagne van D66 Amsterdam, bijvoorbeeld door als D66 zichtbaar in de stad aanwezig zijn bij aansprekende evenementen.
      • Activiteiten die ook voor andere D66-leden in Amsterdam interessant zijn, worden geplaatst op de agenda van de site www.d66amsterdam.nl (met titel, korte beschrijving in twee alinea’s, sprekers, locatie, datum, tijd). Deze activiteiten worden dan automatisch meegenomen in de agenda van de AmsterdamMail. Verder worden meer in het algemeen berichten die interessant zijn voor de gehele stad (waaronder vacatures) ook naar de AmsterdamMail verzonden. De berichten moeten daartoe enkele dagen voor de verzending van AmsterdamMail (op de eerste dag van de maand) aangeleverd worden.
      • Activiteiten die voor derden interessant zijn, worden onder de aandacht van de media gebracht: Stadsblad, Echo, de nieuwsbrief van de bestuurscommissie, het Parool en andere relevante media. Ook flyeren is een goed middel om aandacht op een activiteiten te vestigen.

  Laatst gewijzigd op 22 november 2018