Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor leden, campagneactiviteiten en andere zaken die de afdeling draaiend houden.

 

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

– Organiseren van minimaal twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) per jaar;

– Zorg dragen voor de jaarstukken (begroting/activiteitenplan, jaarrekening/-verslag), incl. aanleveren van een kopie van de goedgekeurde jaarrekening bij het Landelijk Bureau;

– Het voordragen van een (permanente) programmacommissie voor het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen;

– Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de afdeling;

– Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures op overeenkomstig niveau;

– Uitvoeren van de door de ALV genomen besluiten;

– Zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie;

– Onderhouden van contacten met de Gemeenteraadsfractie;

– Proactief betrekken van (nieuwe) leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;

– Werven van nieuwe leden en proactief scouten van potentiële D66-vertegenwoordigers en -bestuurders;

– Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen;

– Bewaken van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;

– Communiceren met de leden en andere partijorganen;

– Vertegenwoordigen van de afdeling en D66 binnen en buiten de partij.

– Enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen.

 

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

– Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.

– Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.

– Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.

– Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

– Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen

– Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

– Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Laatst gewijzigd op 23 september 2016