Steun ons en help Nederland vooruit

Cafe West oktober: vluchtelingenproblematiek

D66 Café West stond op 6 oktober in het teken van lokale- en nationale vluchtelingenproblematiek. In café Van de Buurt gaven Jasper Kuipers, adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk, en Laura van den Heuvel,  beleidsadviseur van het College voor de rechten van de mens, een beeld van de huidige stand van zaken. Vervolgens zijn GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens en D66-raadslid Zoë Kwint met elkaar het debat aan gegaan. Een interessante, leerzame avond die werd geleid door fractievoorzitter D66 Amsterdam West Pieter Rietman.

Vluchtelingen blijft een hot item in de politiek: wie laat je wel binnen, en wie niet, en voor hoe lang? Waar ligt de grens? En het belangrijkste onderwerp van het debat van de avond: hoe ga je om met de mensen die met èn zonder status een plek in onze stad zoeken?

Basisbehoeften

Jasper Kuipers brengt de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa ter sprake die op 10 november openbaar wordt. Het Europese comité heeft beoordeeld in hoeverre de Nederlandse overheid in haar recht staat om geen onderdak, voedsel en kleding te geven aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen zonder verblijfspapieren. De verwachting is dat (mede gebaseerd op een tussenuitspraak van het comité) het comité zal aangeven dat de Nederlandse overheid terstond maatregelen moet nemen om de basisbehoeften te vervullen van deze groep: onderdak, kleding, voedsel.

Menswaardig bestaan

Hoewel het beeld wordt geschetst dat deze mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie is dat vaak de vraag. Veel mensen zouden wel terug willen, maar kunnen dat niet. Onafhankelijk van de reden en de duur dat mensen zonder geldige verblijfsstatus in Nederland verblijven: zo lang zij hier zijn hebben zij recht op een menswaardig bestaan. Waar de Rijksoverheid op dit gebied nalatig is, moeten de gemeenten het gat vullen. Sinds 2010 verbiedt het bestuursakkoord gemeenten om opvang te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Inmiddels is gebleken dat opvang van deze groep hard nodig en is er voor gemeenten geen andere mogelijkheid dan het akkoord aan de kant te schuiven en noodopvang te verzorgen.

Opvangvoorziening

Zoë Kwint geeft aan dat je ondanks landelijke of Europese afspraken als gemeenteraad een andere beweging kunt creëren. Je kunt kijken of er mogelijkheden zijn voor die mensen om te werken of zich te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam doet van alles om te zorgen voor voorzieningen, maar het blijft bij tijdelijke oplossingen omdat het kabinet haar verantwoordelijkheid onvoldoende neemt. De gemeenteraadsfractie van D66 heeft samen met de SP een motie ingediend waarin ze het college oproepen om met de staatssecretaris te praten om tot een opvangvoorziening te komen. Mocht dat niet lukken,  dan verzoeken D66 en SP dat Amsterdam zelf een tijdelijke opvang voor driehonderd mensen regelt. De maatregelen die D66 voorstaat, zijn er in eerste instantie om mensen te helpen, maar zijn ook bedoeld om druk te zetten op Den Haag, in de hoop dat er een goede, meer humane oplossing komt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018