Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma D66 West

Amsterdam West is een levendig stadsdeel met een grote aantrekkingskracht. Het strekt zich uit van de Houthaven aan het IJ, via het Westerpark naar de Kop van Jut, door tot aan
het Vondelpark in het zuiden. Op de westelijk grens huist het creatieve concept De School vanwaar je via het Mercatorplein door het negentiende eeuwse Oud-West bij de
Singelgracht komt, die het stadsdeel aan de oostkant omlijst. D66 was de laatste vier jaar onderdeel van het Dagelijks Bestuur en heeft zich sterk ingezet voor verduurzaming en
vernieuwing en herinrichting van buurten. De Foodhallen en de Ten Katestraat zijn hier voorbeelden van. D66 wil dit blijven doen, bijvoorbeeld in de Bellamybuurt. Daarnaast heeft
D66 een belangrijke rol gespeeld op het gebied democratische vernieuwing, zoals met de Stem van West en ingezet op verbinding met het antiradicaliseringsprogramma Stay West.
Goede voorzieningen, diversiteit en creativiteit in de buurt maken dat veel Amsterdammers graag in West willen wonen.

De groeiende stad

Het is dringen op de woningmarkt en lastig om een huis te vinden in West. D66 zet in op duurzame nieuwbouw en maakt zich hard voor meer huizen in het middensegment. Daar is
het grootste tekort aan. In het Westelijk havengebied en de ringspoorzone zien we kansen om te bouwen. D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor onder meer de
Houthavens en de Kolenkitbuurt. Met Westerpark-West, Brediuslocatie, Sloterdijk I en Mercatorpark heeft West mooie gebieden in handen om uit te breiden en kwaliteit en
diversiteit toe te voegen. D66 staat voor gemengde buurten met ruimte voor alle inkomensgroepen.De groei moet hand in hand gaan met nieuwe voorzieningen. West is één van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland. Toegang tot goede en diverse voorzieningen is nodig
om de buurten leefbaar te houden. West moet daarnaast ook bereikbaar blijven. D66 geeft vooral meer ruimte aan voetgangers en fietsers en maakt daarnaast werk van de volgende
punten:

 • D66 zoekt meer samenwerking met bewonersorganisaties, ondernemersverenigingen en scholen. Dit kan een positieve bijdrage leveren en zorgt voor een band met de buurt. Een voorbeeld is de succesvolle herinrichting van de Ten Katestraat in samenwerking met bewoners, de markt en horecaondernemers.
 • Bij herinrichtingen geven we voorrang aan brede fiets- en voetpaden, bijvoorbeeld bij de herinrichting Kinkerstraat. Op plekken waar het noodzakelijk en mogelijk is,
  maken we meer ruimte voor fietsparkeren.
 • D66 wil de Bos en Lommermarkt verduurzamen en op termijn verzelfstandigen. D66 is voorstander van bijzondere markten, zoals de Mercatormarkt en de Sunday Market.
 • Bewoners en ondernemers worden meer betrokken bij het tegengaan van de overlast van toerisme. Op initiatief van D66 is er in de Hallen met bewoners een bewonersforum georganiseerd. Hieruit kwamen concrete maatregelen om overlast te verminderen. D66 blijft hierover met bewoners in gesprek gaan.
 • Goede OV verbindingen naar het Westelijk havengebied en Westerpark zijn noodzakelijk. D66 gaat zich hiervoor inzetten.
 • D66 is voorstander van meer ondergrondse parkeergarages in West waar dat mogelijk is. Hiermee creëren we ruimte voor vergroening.
 • Geef bewoners de kans hun straat om te dopen tot Leefstraat. Bewoners kunnen dan voor een bepaalde periode in een autovrije straat spelen, tafeltennissen, barbecueën, of verzin het maar.

Vergroening en verduurzaming zijn voor D66 een voorwaarde voor de verdere groei van West. We zetten in op een duurzame en groene leefomgeving. Zo gaat D66 de toegang tot
sportvelden, recreatie en groen in West uitbreiden. We stellen de volgende prioriteiten:

 • Aanpakken van de veel te hoge concentraties fijnstof en stikstof. D66 richt zich als eerst op de gebieden waar de luchtkwaliteit het meest onder druk staat, zoals de Overtoom en Jan van Galenstraat.
 • Versnellen van de openstelling van de volkstuinen in het Westerpark. Dit gebied is in omvang vergelijkbaar met het Vondelpark.
 • Meer groen met postzegelparkjes en toevoeging van bomen en planten bij herinrichtingen. Dit is onder meer nodig op het Mercatorplein en het Bos en Lommerplein. Het initiatief van D66 de “Groene Loper” van Kinkerstraat Oost tot de Rozengracht is hier een voorbeeld van. Dit is goed voor biodiversiteit in stad en de luchtkwaliteit. Meer groen leidt ook tot de verbetering van wateropvang.
 • Betere afvalinzameling en duurzame afvalverwerking. Schone straten dragen veel bij aan de leefbaarheid.
 • D66 zet zich in voor het behoud van zowel de cultuurhistorische als ecologische
  waarde van Oud-Sloterdijk en omgeving.

Opgroeien in West

D66 streeft naar een stadsdeel waar kinderen het beste onderwijs krijgen, ongeacht de buurt of hun achtergrond, waar kinderen gezond opgroeien met genoeg speelplekken en ze volop kansen
krijgen:

 • Behoud het Woeste Westen, een fantastische plek voor stadskinderen om kennis te maken met de natuur.
 • D66 zet zich in voor groene en beter onderhouden schoolpleinen.
 • Kinderen mogen nooit worden uitgesloten van schoolreisjes en schoolvieringen omdat ouders krap bij kas zitten. Daar heeft D66 een voorstel voor uitgewerkt dat is
  aangenomen door de gemeenteraad.
 • Om kinderen en jongeren meer perspectief te bieden worden zogenaamde ‘Zomerscholen’ georganiseerd. D66 wil deze initiatieven in het stadsdeel ondersteunen, onder andere door ruimtes beschikbaar te stellen.
 • Pak overgewicht bij kinderen aan. D66 heeft zich hier al flink voor ingezet. Mede dankzij de ‘vet hard te lijf’ motie zijn in de openbare ruimte fitnesstoestellen geplaatst. Ook de speelplekken worden uitgebreid met sportieve speeltoestellen. Dit onderwerp houdt onze aandacht.
 • De ambachtseconomie in West biedt kansen op banen voor mbo’ers. De aansluiting tussen het klaslokaal naar de werkvloer kan beter worden ingericht. Ook het imago van de ambachten kan beter. D66 wil dat de Dienst Werk en Inkomen (DWI) beter inspeelt op de vraag naar nieuw personeel bij ambachtsbedrijven. Door ervaring op te doen op de werkvloer en een ambacht te leren kunnen jongeren hun positie op de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Een sterk voorbeeld hiervan in West is het Ambachtslab.

Vrij, veilig en barmhartig West

In Amsterdam West leven meer dan 140 verschillende nationaliteiten. Dit zorgt voor diversiteit en levendigheid. Het vraagt ook om wederzijds respect en tolerantie. D66 wil de dialoog in West bevorderen. We vinden dat het stadsdeel actief en zichtbaar respect en tolerantie moet bepleiten. Denk aan aanwezigheid bij herdenkingen, buurtmanifestaties, spreekuren en buurtoverleg. D66 zet in op de volgende punten:

 • D66 wil dat de Vrij West campagne wordt gecontinueerd. Met Vrij West promoot het stadsdeel diversiteit en tolerantie ongeacht genderidentiteit, afkomst, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele voorkeur.
 • LHBTI-acceptatie is nog altijd niet vanzelfsprekend in West. D66 vindt dat iedereen hand in hand over straat moet kunnen lopen. D66 heeft zich ingezet voor het actieplan Roze Agenda West, om samen met lokale belangenverenigingen activiteiten te organiseren die discriminatie tegengaan. Roze ouderen en LHBTI-ers met een migrantenachtergrond verdienen extra aandacht.
 • D66 stimuleert dat er onderwijs wordt gegeven over diversiteit.
 •  Aanwezige en zichtbare politie die buurtgericht werkt, ondersteund door straatcoaches die de buurt en haar bewoners goed kennen. D66 wil doorgaan met Buurtpraktijkteams die nu actief zijn in de Gulden Winckelbuurt, Landlustbuurt, en de Mercatorbuurt.
 • D66 wil doorgaan met het programma Stay-West. Het actieprogramma tegen radicalisering dat o.a. bestaat uit voorlichting op basisscholen/VO-scholen, weerbaarheidstrainingen voor ouders tegen gevaren radicalisering, trainen van sleutelfiguren, zoals jongerenwerkers.
 • D66 blijft inzetten op een goed vangnet voor inwoners met een GGZ achtergrond of met een verstandelijke beperking.
 • Armoede is ook in West een voorkomend probleem. D66 gelooft in een geïntegreerde aanpak tussen overheids-, welzijnsorganisaties en zorginstellingen.
 • D66 is voor meer laagdrempelige (medische) spreekuren door wijkverpleegkundige en wijkzorgnetwerken.
 • We moedigen informele initiatieven in de wijken aan zoals het Wijkleerbedrijf, Gildelab, Actief zijn Werkt (buurthuis Horizon), Samen Kappen (centrum Kijkduin) en wijkwerkplaatsen. Heel waardevol voor West.
 •  D66 wil de invloed van bewoners in besluitvorming vergroten. Ook in het nieuwe bestuurlijk stelsel moet plaats zijn voor Bewonersfora per buurt of wijk. D66 wil doorgaan met de Stem van West, het platform voor bewoners in West om voorstellen in te dienen en zo bewonersparticipatie te vergroten.

D66 bevordert lokale initiatieven van regionale media, zoals al gebeurd is op het Westergasterrein en de Hallen. D66 wil dat verder stimuleren, door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen het Media-College en de studio op het Westergasterrein. Festivals op Westergasterrein zijn leuk en waardevol voor de buurt. Net als kleine buurtgebonden festivals, zoals op Stenen hoofd, Mercatorplein en in het Erasmuspark. Natuurlijk met aandacht voor geluidsoverlast en handhaving. Er zijn in West veel ateliers van kunstenaars. De Baarsjes en Bos en Lommer, in het bijzonder de Kolenkitbuurt, zijn belangrijke vestigingsplekken voor kunstenaars. D66 blijft (tijdelijke) woon-/ werkruimte voor culturele en creatieve startende ondernemers stimuleren.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018